Privaatsustingimused


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Veebilehel taavimerisalu.ee (“Veebikeskkond”) pakub teenuseid Toitumiskava OÜ (“Teenusepakkuja”). 1.2. Privaatsuspoliitikaga määratakse kindlaks põhimõtted, mille alusel Teenusepakkuja seoses teenuste osutamisega isikuandmeid kaitseb ning millistel eesmärkidel Teenusepakkuja isikuandmeid töötleb. 1.3. Privaatsuspoliitika kehtib kõikide isikute suhtes, kes kasutavad Teenusepakkuja teenuseid ja Veebikeskkonda ning esitavad Teenusepakkuja teenuste kohta päringuid. 1.4. Privaatsuspoliitika on Teenusepakkuja kõigi lepingute osa. Külastades Veebikeskkonda, esitades Teenusepakkujale päringuid teenuste kohta ja asudes Teenusepakkuja teenuseid kasutama, nõustute privaatsuspoliitikas kirjeldatud andmetöötluse põhimõtetega. 1.5. Kasutaja on isik, kes on oma andmed registreerinud Veebikeskkonnas. 1.6. Isikuandmed on igasugused andmed tuvastatud või tuvastatava isiku kohta. 1.7. Teenusepakkuja ei paku teenuseid alla 18-aastastele isikutele. Kasutajaks registreerides kinnitab isik, et ta on vähemalt 18-aastane. 1.8. Teenusepakkuja koostab toitumis- ja treeningkavasid vastavalt kasutajakonto ja küsimustiku andmetele. Kasutaja vastutab nimetatud andmete õigsuse eest. 1.9. Toitumis- ja treeningkavade järgimine ei ole kohustuslik. Kasutaja teeb lõplikud toitumise ja treeningu alased otsused enda eelistustest ja tervislikust seisundist lähtudes. 1.10. Teenusepakkuja ei taga toitumis- ja treeningkavade tulemuslikkust ja Kasutaja eesmärkide täitmist. Eesmärgi saavutamist võivad mõjutada Kasutaja harjumused, geneetilised eripärad, kehaline aktiivsus ja teised tingimused. 1.11. Veebikeskkonnas olev informatsioon on kaitstud autoriõigustega. Kasutaja võib informatsiooni kasutada autoriõiguse seadusega lubatud piirides. 1.12. Teenusepakkujal on õigus kasutada Kasutaja poolt Veebikeskkonda sisestatud ja seal avaldatud informatsiooni, Kasutaja poolt Veebikeskkonda üles laetud fotosid, retsepte, artikleid jms alates nende avaldamisest Veebikeskkonnas.

2. PRIVAATSUSTINGIMUSED

2.1. Registreerides andmed Veebikeskkonnas, annab Kasutaja Teenusepakkujale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel ning korras. 2.2. Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest. 2.3. Privaatsuspoliitikas määratletud isikuandmete kogumine on kasutajakonto loomise ning teenuste kasutamise eelduseks. 2.4. Teenusepakkujale saavad Kasutaja isikuandmed teatavaks kasutajakonto loomisel ning kasutajakonto edasisel kasutamisel. 2.5. Teenusepakkuja kogub Kasutaja kohta järgmisi isikuandmeid: nimi, sünnikuupäev, e-posti aadress, kehakaal, pikkus, sugu, toitumiskava ja treeningkava eesmärk. Veebikeskkonda kasutades saab Teenusepakkuja tuvastada Kasutaja asukoha ja IP-aadressi. 2.6. Kasutaja poolt Veebikeskkonnas tehtud blogipostitused on avalikud ning Teenusepakkujal on õigus postitusi jagada teistel veebilehtedel. 2.7. Teenusepakkuja kasutab andmete kogumiseks küpsiseid, et parandada teenuse kvaliteeti ja edastada Kasutajale vastavalt tema harjumustele personaalseid pakkumisi või reklaame. Teenusepakkuja kasutab küpsiseid ka selleks, et Kasutaja ei peaks korduvalt Veebikeskkonda sisenedes sisestama eelnevalt sisestatud andmeid. 2.8. Teenusepakkuja töötleb Kasutaja isikuandmeid ainult Kasutaja nõusolekul. 2.9. Teenusepakkuja edastab Kasutaja isikuandmeid kolmandatele osapooltele ainult siis, kui see on seotud Kasutajale parema teenuse pakkumisega või kui selleks on olemas Kasutaja nõusolek või seadusest tulenev alus. 2.10. Teenusepakkuja säilitab Kasutaja isikuandmeid seni, kuni Kasutajal on Veebikeskkonnas kasutajakonto või kuni see on vajalik Kasutajale teenuste osutamiseks. Teenusepakkuja võib Kasutaja isikuandmeid säilitada kauem, kui see on vajalik tema õiguslike kohustuste täitmiseks või vaidluse lahendamiseks. 2.11. Teenusepakkuja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale, Maksekeskus AS-ile. 2.12. Teenusepakkuja on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale, Maksekeskus AS-ile.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

3.1. Koostada Kasutaja andmetest lähtuvalt personaalseid toitumis- ja treeningkavasid. 3.2. Muuta Veebikeskkonna kasutamist Kasutaja jaoks mugavamaks ja isikupärasemaks. 3.3. Pakkuda Kasutajale Teenusepakkuja poolt osutatavaid teenuseid ja edastada teavet. 3.4. Kasutada Kasutaja andmeid turundustegevuses ja statistikas. 3.5. Täita oma õiguslikke kohustusi.

4. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Kasutajal on õigus igal ajahetkel võtta nõusolek andmete töötlemiseks tagasi, teavitades sellest Teenusepakkujat aadressil info@taavimerisalu.ee. 4.2. Kasutajal on õigus igal ajahetkel nõuda Teenusepakkujalt oma andmete muutmist või muuta neid ise, nõuda ebaõigete andmete parandamist ning oma andmete kustutamist või esitada vastuväide oma andmete töötlemisele, andes sellest Teenusepakkujale teada aadressil info@taavimerisalu.ee. 4.3. Kasutajal on õigus igal ajahetkel nõuda Teenusepakkujalt oma andmete edastamist endale või kolmandale osapoolele, andes oma soovist Teenusepakkujale teada aadressil info@taavimerisalu.ee. 4.4. Kasutajal on õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile, kui Teenusepakkuja eksib isikuandmete töötlemise nõuete vastu. 4.5. Kasutajal on kohustus viivitamatult teavitada Teenusepakkujat, kui tal tekib vähimgi kahtlus, et tema parooliga kaitstud kasutajakontole pääsevad ligi kolmandad isikud, kellel puudub selleks Kasutaja nõusolek, andes sellest teada aadressil info@taavimerisalu.ee.

5. LÕPPSÄTTED

5.1. Mõne sätte kehtetus ei mõjuta ülejäänud sätete ega kasutus- ja privaatsustingimuste kui terviku kehtivust. 5.2. Kasutajal on keelatud anda või müüa Teenusepakkujalt saadud toitumis- ja treeningkavasid edasi kolmandatele isikutele.
Loading...
Loading...
Oota, kava koostamine võtab mõne minuti aega...
Konto puudub? Liitu